Obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu spoločnosti Evaton, s.r.o.

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky „OP“ upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy „zmluva“ uzatvorenej medzi Evaton, s.r.o., so sídlom Kukučínova 20, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 46 878 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 26978/P „predávajúci“ a inou osobou „kupujúcim“, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.evaton.sk.

1.2.   OP sú primárne nastavené pre kupujúcich v postavení spotrebiteľa, primerane sa však použijú aj na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania („podnikateľ“). Práva a povinnosti podnikateľov, čo sa týka zániku kúpnej zmluvy či práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo zo zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

1.3.  Tieto OP  v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci  uzatvoria samostatnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto OP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito OP. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s platnými predpismi SR.

1.4.  Ustanovenia týchto OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci svojím súhlasným vyhlásením vo webovom rozhraní internetového obchodu potvrdzuje. Kúpna zmluva a OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5.  Znenie OP môže predávajúci jednostranne meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia OP, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia OP platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Evaton, s.r.o., so sídlom Kukučínova 20, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 46 878 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 26978/P.

Zodpovedný vedúci: Anton Bachleda, konateľ     tel: +421 908 382 850

Obchodná manažérka : Ing. Eva Bachledová   tel: +421 949 875 266

DIČ: 2023642709

IČ DPH : SK2023642709

email : info@evaton.sk

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.         IBAN : SK58 1100 0000 0029 2288 6783

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk

tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1. Zákaznícky účet, registrácia

2.1.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania („Môj účet“). Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Pre aktiváciu zákazníckeho účtu je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť súhlas s OP a podmienkami na spracovanie osobných údajov.

2.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za aktuálne a správne.

2.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom zvoleným kupujúcim, ktorý nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

2.4.  Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď (i) kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie ako šesťdesiat (60) mesiacov nevyužíva, (ii) informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (iii), v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

2.5.  Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite vzhľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho.

2.6.  Zriadením zákazníckeho účtu kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v rámci zákazníckeho účtu oznámené údaje vyhodnocovať a ďalej využívať na ponúkanie personalizovaného obsahu, okrem iného zvláštnych ponúk, služieb, zľavových kódov či iných informácií v zmysle zásad o ochrane osobných údajov.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1.     Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho „bez registrácie“, ktorým zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru  označeného kupujúcim za kúpnu cenu  a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Objednávku je možné realizovať aj prostredníctvom zákazníckeho účtu. Je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito OP a podmienkami pre spracovanie osobných údajov.

3.2.   Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3    Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky sa môže realizovať iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

3.4.     Objednávka obsahuje najmä informácie o:

(a) objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka

webového rozhrania obchodu),

(b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného

tovaru a

(c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;

(d) týchto OP a podmienkach pre spracúvanie osobných údajov

 

3.5.    Objednávku, resp. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „[ ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ]“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.

 

3.6.    Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.7.    Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.8.    Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“), pričom za takú akceptáciu sa považuje výslovná akceptácia zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu v lehote dvoch (2) pracovných dní.

3.9.    Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), číslo účtu pre platbu, prípadne aj iné potrebné údaje.

3.10.  Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp. ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

3.11.   Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou, alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na  adrese: www.evaton.sk

3.12.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.13   Informácie o realizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sa archivujú vo webovom rozhraní obchodu na obdobie podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

 1. Cena tovaru a služieb

4.1.   Zobrazená cena (ďalej len „kúpna cena“) za tovar v internetovom obchode, ktorý prevádzkuje predávajúci, je uvádzaná v Eur s daňou z pridanej hodnoty vrátane všetkých zliav a zahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Výsledná suma s DPH je zobrazená v záverečnej kontrole pred odoslaním objednávky.

4.2.  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

4.3.   Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve ( objednávke ) medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.4.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vo webovom rozhraní alebo v čl. 1 týchto OP.

4.5.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.6.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote stanovenej na webovom rozhraní obchodu, najneskôr v lehote uvedenej v akceptácii objednávky podľa bodu 3.8. týchto OP.

4.7.    Predávajúci vystaví na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8.    Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

 1. Dopravné náklady

5.1.    Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru vlastnou dopravou, pričom táto služba je kupujúcemu poskytovaná ako bezodplatná.

5.2.    V prípade požiadavky kupujúceho na iný osobitný druh prepravy tovaru, hradí kupujúci cenu za takéto prepravné služby v celom rozsahu, a to pri akejkoľvek celkovej hodnote objednávky.

5.3.   V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v bode 5.1 týchto OP, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

 1. Dodacie a platobné podmienky

6.1.    Obvyklý termín dodania tovaru je 4-8 týždňov od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v zmysle bodu 4.5. týchto OP. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.2.    Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.3.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (objednávke) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

6.4.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

6.5.    Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

6.6.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

6.7.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1. týchto OP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.8.   Ak nebude predávajúci schopný dodať objednaný tovar z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností subdodávateľom alebo preto, že objednaný tovar nebude k dispozícii počas najmenej jedného (1) mesiaca z dôvodu vyššej moci, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už uhradené platby. V prípade zodpovedajúcich problémov s dodávkou bude predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.  Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. Zodpovednosť za vady a záruka

8.1.   Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

(a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

(b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

(c) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

(d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3.   V prípade existencie vád má kupujúci právo:

(a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

(b) na odstránenie vady opravou veci;

(c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

(d) odstúpiť od zmluvy, a to v prípade

(i) keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti,

(ii) odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po

oprave alebo pre väčší počet vád.

 

8.4.  Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

8.5.   Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej lehote alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

8.6.  Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

8.7.    Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

8.8.   Zárukou za akosť v dĺžke trvania podľa článku 9.1 OP sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť veci.

 1. Reklamácie ( reklamačný poriadok )

9.1.   Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je zo strany predávajúceho, výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho stanovená pri konkrétnom tovare alebo jeho časti lehota dlhšia, zaväzuje sa predávajúci

poskytnúť kupujúcemu záruku za vady v tejto dĺžke („záručná doba“), ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky stanovené dodávateľom výrobku alebo jeho výrobcom, ktoré sú nutné na uplatnenie rozšírenej záruky a ktoré sú kupujúcemu známe. Počas tejto záručnej doby sa predávajúci zaväzuje, že tovar alebo jeho časť budú stanovený čas spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. ak nie je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedené inak alebo v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

 

9.2.   Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria pri nasledujúcich vadách tovaru: (i) kde vada vznikla opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti); (ii) ak je vada už v čase prevzatia a pre takú vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny; (iii) ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim; (iv) kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením; alebo (v) ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho; (vi)ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru alebo (vii) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v internetovom obchode predávajúceho.

9.4.  Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

9.5.     Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo reklamovať tovar „Oznámenie o uplatnení reklamácie“ ( vzor Príloha č. 2 ). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka  uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

9.6.     Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

9.7.     Pri uplatnení práv z vád v sídle predávajúceho alebo pri osobe určenej na vykonanie opravy kupujúci spolu s reklamovaným tovarom (vrátane kompletného pôvodného príslušenstva) predloží doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list. Pri reklamácii dôjde k vyhotoveniu reklamačného protokolu, v ktorom predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob informovania kupujúceho o jej vybavení. Na účely vybavenia reklamácie poskytne kupujúci dostatočné kontaktné údaje, ak nie je možné využiť údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte.

9.8.     Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.9.     Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka  uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu.

9.10     Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ( odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.11.     Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

9.12.   Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.13.     Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy kupujúci upozornený predávajúcim, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy kupujúci vedieť.

9.14.     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.15.    Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

9.16.  Po vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho o ukončení reklamácie a vyzve ho na prevzatie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď bol kupujúci o jej vybavení informovaný. Ak kupujúci neprevezme tovar v tejto lehote, predávajúci bude oprávnený účtovať skladné vo výške 0,40 eura za každý deň omeškania s vyzdvihnutím.

9.17  Pri prevzatí vybavenej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a lehote trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

9.18.   Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.19.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.20.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:    a)     predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

 1. b)    predávajúci vadný tovar vymení.

9.21.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

9.22.     Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

9.23.     Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

9.24.     Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.24.     Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

9.25.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.26  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.27   Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.28.   Kupujúci má v súvislosti s reklamáciou právo na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených nákladov. O preplatenie takých nákladov musí kupujúci požiadať predávajúceho najneskôr jeden (1) mesiac od konca lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia, v opačnom prípade právo na ich úhradu zaniká.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

10.1.  Predávajúci je povinný:

 1. a)       dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 

 1. b)       zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

 

 1. c)       poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
 2. d)       odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

10.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

10.3.  Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@evaton.sk alebo telefonicky na čísle  +421949875266. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

11.1.    Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,

 

 1. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 

 1. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním

poverenej osoby.

11.2.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

12.1.   Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a právnymi predpismi SR doplňujúcimi niektoré jeho ustanovenia.

12.2.  Zásady spracúvania osobných údajov vrátane problematiky ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho sú uvedené v samostatnom dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov www.evaton.sk/ochrana-osobných-údajov, s ktorým kupujúci vyslovuje súhlas v rámci každej jednotlivej objednávky.

 1. 1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

13.1.   Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 písm. c) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji“) nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru/ upraveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo vyrobeného osobitne pre jedného kupujúceho a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

13.2.  Ak nejde o prípad uvedený v článku 13.1 OP či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto OP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho uvedenú na formulári alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo formulári.

13.3.  V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

13.4.   Kupujúci má právo v rámci lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

13.5.  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia tovaru:

(a) kupujúci môže vrátiť tovar v sídle predávajúceho, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie  kupujúci,

(b) kupujúci môže vrátiť tovar prostredníctvom prepravcu, pričom v tomto prípade nesie predávajúci len náklady spojené s prepravou tovaru. Ostatné náklady spojené s vrátením tovaru (napr. náklady na riadne zabalenie tovaru pre prepravu) nesie kupujúci.

13.6.    V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho, do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

13.7. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

13.8. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri predaji na diaľku.

13.9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. a)    hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka

v skutočnej výške

 

 1. b)   náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu OP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

13.10. Ustanovenia čl. 13 týchto OP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa v zmysle zákona.

 1. Záverečné ustanovenia

14.1.  V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

14.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

14.3.     Na vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.4.     Obchodné podmienky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a zmluvnou dokumentáciou s jednotlivými kupujúcimi.

14.5.     Ak je niektoré ustanovenie OP neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.6.     Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito OP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

14.7.     Prílohu OP tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.8.     Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú platné a účinné od 01.06.2022.

 

Prílohy